Elda rent

Elda rent – för hälsa och miljö
Att kunna tända en brasa en kall vinterkväll är för många en guldkant i tillvaron. Vedeldning ligger svenskarna varmt om hjärtat. Dessutom är ved ett förnybart bränsle, som inte bidrar till växthuseffekten. Att ha en kamin innebär också att man är bättre rustad vid strömavbrott då annan uppvärmning ofta slutar fungera. Vi vill värna möjligheten att också i framtiden tända en brasa genom att uppmuntra människor att elda rent och att elda rätt.

Men vi behöver också åtgärda de risker som finns med vedeldning
All förbränning – i kaminer, bilmotorer eller i industrin – leder också till utsläpp av skadliga ämnen, oavsett om bränslet är förnybart eller ej. Vid vedeldning sker utsläpp av oförbrända partiklar (sot), koloxid och kolväten. En del av ämnena är cancerframkallande, andra giftiga och några irriterar främst luftvägarna och andningsorganen.

Tusen förtida dödsfall årligen i Sverige beräknas bero på utsläpp från vedeldning, i stor utsträckning i omodern utrustning med höga utsläpp. Analysen görs i en rapport från Svenska miljöinstitutet IVL. Det är ungefär lika många som orsakas av utsläpp från trafiken. Föroreningarna finns inte bara i storstäder, utan många mindre kommuner har dålig luft på grund av vedeldning, och nästan alla svenska kommuner ligger över de mål för luftkvalitet som satts upp, enligt en rapport från SMHI.

Utsläppen innebär också högre hälsokostnader för samhället. I Sverige har det inte gjorts någon sådan beräkning, men norska Miljödirektoratet beräknade 2017 att ett målmedvetet arbete för att minska utsläppen från vedeldning skulle kunna minska hälsokostnaden med 1,9 miljarder norska kronor per år.förtida dödsfall årligen i Sverige beräknas bero på utsläpp från vedeldning, i stor utsträckning i omodern utrustning med höga utsläpp.

Uppskattningsvis finns det i Sverige 650 000 kaminer som inte uppfyller moderna utsläppskrav. Det motsvarar i genomsnitt 2 200 kaminer per kommun, eller en kamin i vart sjätte hushåll, som släpper ut mera föroreningar än nödvändigt.

Det går att elda rent med gott samvete
Alla moderna kaminer är konstruerade med cleanburn-teknik för att minska utsläppen. Cleanburn innebär att uppvärmd luft tillförs elden uppifrån och blandas med rökgaserna. Då sker en andra förbränning av tidigare oförbrända partiklar.

Moderna kaminer har upp till 90 procent lägre utsläpp av skadliga ämnen (organiskt bundet kol – OGC, koloxid och partiklar) jämfört med äldre kaminer. Dessutom innebär det 50 procent mer värme per tillfört kilo ved, vilket ger bättre ekonomi och minskad resursförbrukning, enligt Norges statistiska centralbyrå, SSB.

Genom att elda rätt – med torr ved, rätt lagd i kaminen, bra lufttillförsel och tändning från toppen – kan du själv bidra till minskade utsläpp, både i nya och gamla kaminer. En modern kamin med cleanburn-teknik som används på rätt sätt minimerar utsläppen och skyddar hälsan, både för dig själv och för dem som vistas utomhus.

De nya svenska reglerna förbjuder ingen att elda
Från den 1 juli 2018 gäller högre krav vid nyinstallation av kaminer i Sverige, som då måste uppfylla moderna utsläppskrav. De nya svenska reglerna är ett steg mot de regler som kommer att gälla i hela EU från 2022 (Ekodesigndirektivet). De innebär inte ett förbud mot att elda i befintliga kaminer. Inte heller betyder det att någon tvingas byta kamin. Däremot innebär de att man inte längre får nyinstallera utrustning – oavsett om den är ny eller begagnad – som inte uppfyller utsläppskraven.

Jämfört med Norge är de svenska reglerna fortfarande svaga. Där gäller ett förbud mot att återinstallera använda kaminer sedan 1998. Från 2015 gäller ett förbud mot att sälja reservdelar till kaminer som sålts före 1998 för att fasa ut gammal teknik. Norge har också en skrotningspremie för att stimulera fler att byta från gammal till ny teknik genom att underlätta utbytet ekonomiskt.

Alternativet till att elda rent i bra utrustning är inte att fortsätta som förut. För att komma tillrätta med luftkvaliteten har många svenska kommuner restriktioner på när och hur mycket man får elda. Flera kommuner har undersökt möjligheten att införa generella eldningsförbud eller att förbjuda installation av kaminer i detaljplaner. Att elda rent är också att minska risken för totalförbud mot vedeldning på många håll.