Branschstandard för Svenska Brasvärmeföreningen

Fastställd 2018-04-18

1 Inledning
Denna branschstandard syftar till att öka kundnöjdheten, säkerheten och miljöpåverkan från vedeldning genom att säkerställa en lägsta gemensam standard vid försäljning och installation utförd av medlemmar i Svenska Brasvärmeföreningen. Medlemmar i Brasvärmeföreningen förbinder sig att följa branschstandarden.

1.1 Samverkansorganisationer
Standarden har fastställts av Brasvärmeföreningens styrelse efter samråd med Sveriges Skorstensfejaremästarnas Riksförbund.

1.2 Revisionshistorik
2018-05-29: Standarden antagen av Brasvärmeföreningens styrelse

2 Försäljning

2.1 Information vid försäljning
Säljare av kaminer ska, på eget initiativ, förse kunder med väsentlig information inför köpet. Denna information ska åtminstone omfatta följande:

Bygganmälan
Köpare ska informeras om krav på en bygganmälan vid installation eller utbyte av kamin, insats eller kassett samt om var kunden ska vända sig för bygganmälan.

Installation
Köpare ska informeras om att eldstäder bör installeras av behörig montör samt om de regler som gäller för såväl brandsäkerhet (BBR 5:42) som för att minska utsläpp av skadliga ämnen till luften (BBR 6:74).

Säker skorsten
Köpare ska informeras om att SVBF rekommenderar att gamla stålskorstenar byts ut till nya vid byte av eldstad, då stålskorstenar åldras och förlorar prestanda, vilket kan innebära en brandrisk.

Säker eldning
Säljare ska säkerställa att eldningsinstruktioner följer med varje levererad produkt. Om eldningsinstruktioner saknas ska säljare utan anmodan vända sig till tillverkaren för en instruktion. Säljare ska informera köpare om vikten av att läsa eldningsinstruktionerna för trygg och ekonomisk eldning.

Elda rätt
Köparen ska tillhandahållas information om att elda rätt för att minska miljöpåverkan, förslagsvis ”Vedeldning – Tänd i toppen” framtagen av Naturvårdsverket.

Information om branschstandard
Köpare ska informeras om Brasvärmeföreningens branschstandard och förse köparen med en kopia.

2.2 Garantier och reklamationer
Medlem förbinder sig till att leva upp till leverantörens garanti och villkor samt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Garanti på produkt avser en frivillig utfästelse från tillverkaren/leverantören. Med reklamation avses kunden rätt att reklamera en vara eller tjänst i enlighet med antingen konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen. Medlem skall följa leveransbestämmelser enligt Hantverkarformuläret -17. Medlem förbinder sig att vid tvist följa utslag från Allmänna Reklamationsnämnden.

2.3 Tillstånd
Medlem ska kunna bistå kunder i processen med att anmäla installation eller, i förekommande fall, ansöka om bygglov. Detta innefattar bl.a. erforderlig kunskap om gällande regler på nationell (lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter) och kommunal nivå, kunskap om tillståndsprocessen och vilken dokumentation som krävs.

Medlem ska, utan tillkommande kostnad, bistå köpare med eventuellt tillkommande dokumentation som krävs i tillståndsprocessen. Arbete utöver dokumentation, såsom utredningsarbete, projektledning, deltagande vid möten eller korrespondens med myndigheter får debiteras köpare. Köpare ska på förhand informeras om och godkänna kostnaden för sådana arbetsmoment.

2.4 Miljöprestanda
Medlem förbinder sig att inte nysälja produkter som inte uppfyller gällande miljökrav. Prestandadeklaration ska följa med vid all nyförsäljning, visar på att produkten uppfyller gällande miljökrav.

Reservdelar
Reservdelar till äldre utrustning som inte skulle uppfylla gällande krav vid nyförsäljning får säljas. Dock förbinder medlem sig att inte sälja reservdelar till produkter äldre än 30 år, undantaget reservdelar till sådana produkter (t.ex. bastuugnar eller eldningsutrustning av kulturhistorisk karaktär) som uttryckligen är undantagna från gällande bestämmelser.

2.5 Dokumentation
Medlem ska tillse att köpare får dokumentation avseende teknisk och miljömässig prestanda.

3 Installation
3.1 Kontroll av tillstånd
Medlem ska förvissa sig om att erforderliga tillstånd för installation av produkten finns.

3.2 Kompetenskrav vid installation

Medlem ska säkerställa att installatörer, såväl egna anställda som underleverantörer, har erforderlig kompetens avseende byggnadsteknik, brandskydd och miljökrav.

3.3 Brandsäkerhet
Medlem ska säkerställa att installation sker i enlighet med kraven i BBR 5:42.

3.4 Dokumentation
Medlem ska säkerställa att installationen dokumenteras på ett sätt som möjliggör oberoende kontroll av att den utförts korrekt, genom såväl text som bild. Dokumentationen ska finnas tillgänglig för sotaren på begäran.

Installatörens dokument skall sparas i 10 år. Installatören förbinder sig att alltid säkerställa att kunden fått del av installationsanvisning och tillhörande brukseldningsinstruktion. Besiktningsprotokoll skall alltid sändas till kunden direkt av sotaren.

3.5 Försäkring
Medlem ska ha ansvarsförsäkring som lever upp till arbetsmiljöverkets krav.

4 Skrotning
4.1 Andrahandsförsäljning
Medlem förbinder sig att inte sälja vidare produkter som tagits om hand vid utbyte och som inte uppfyller gällande krav eller på annat sätt anförtrotts medlem för skrotning.

4.2 Skrotning

Medlem förbinder sig att tillse att utrustning som tagits om hand för skrotning också skrotas i enlighet med gällande bestämmelser.

4.3 Dokumentation
Medlem ska tillse att skrotning dokumenteras. Dokumentation ska förvaras i minst 2 år. Medlem ska utan anmodan förse den som lämnat utrustning för skrotning med ett skrotningsintyg.

5 Tvistemål

Köpare som anser att medlem vid försäljning, installation eller skrotning inte efterlever kraven i branschstandarden kan vända sig till Brasvärmeföreningens styrelse. Medlem förbinder sig att efterleva styrelsens beslut i klagomålsärenden. Köpare ska, av styrelsen, få information om vidare möjligheter att få sin sak prövad, exempelvis genom Allmänna Reklamationsnämnden.

Branschstandarden i pdf-format.