Resurser


Miljö

 • Brasvärme är 100% klimatneutralt, eftersom ved är en förnybar energikälla.
 • Koldioxid som frigörs vid förbränning tas upp av träd som växer och ingår därför i det naturliga koldioxidkretsloppet
 • På vintern importerar Sverige kolkraft. Genom att ersätta 5 000 kWh el från kolkraftverk med ved/bioenergi minskar utsläppet av koldioxid med 5 ton. Det motsvarar koldioxidutsläpp från två års bilkörning
 • Braskaminer med ren förbränning ger upp till 90% mindre partikelutsläpp än gamla kaminer
 • Genom att byta ut 600 000 gamla kaminer kan utsläppen av partiklar minskat med mellan 17 000 och 20 000 (norska tal) ton per år
 • Brasvärme i moderna kaminer rekommenderas av miljömyndigheter i flera länder.
 • I Norge ger myndigheterna stöd för att byta ut gamla braskaminer till moderna braskaminer med ren förbränning.
 • I Tyskland infördes förbud för användning av gamla kaminer från 1 jan 2015. Gamla kaminer som inte uppfyller de nya EU kraven kommer att plomberas.
 • Minskade utsläpp med ny teknik

Energi

 • Om varje braskamin i snitt eldar 4 m3 ved per år är detta ca 5000 kWh tillförd energi. Eftersom andelen gamla braskaminer är stor kan verkningsgraden beräknas till ca. 50%. Den totala nyttiggjorda energin blir då 2500kWh x 850 000 = 2,1 TWh
 • Om vi byter ut 600 000 gamla braskaminer som finns i Sverige kommer verkningsgraden att öka till minst 75%. Detta skulle innebära en ökning till 3750 kWh x 850 000 = 3,2 TWh (vindkraft 6,1 TWh, källa Energimyndigheten, 2011).
 • Om vi antar att ett snitthushåll i Sverige förbrukar 10 000 kWh i uppvärmning per år så skulle en uppgraderingen av 600 000 gamla braskaminer innebära ett energitillskott motsvarande ca. 100 000 hushåll.
 • Svenska Brasvärmeföreningen arbetar aktivt för att successivt byta ut dessa mot nya eldstäder med modern förbränning.

Ekonomi

 • Värmen från en rentbrännande eldstad kostar cirka hälften så mycket som el.
 • Kaminer och skorstenar kräver minimalt med underhåll och håller i många år.
 • Luftvärmepumpar får reducerad effekt när det blir köldgrader. Därför är en eldstad ett perfekt och lönsamt komplement, speciellt när det blir extra kallt. Detta då effekten på värmepumpen går ner vid köldgrader och då sträng kyla ökar slitaget på utrustningen.