Ny certifiering

Nyligen hölls en workshop om vår branschgemensamma certifiering. Den var ett viktigt steg i arbetet med att få denna på plats och medverkade gjorde ett 10-tal medlemmar från Svenska Brasvärmeföreningen från återförsäljare och tillverkare. Inbjuda att delta var också Norsk Värme, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksorganisation och Svensk Brand och Säkerhetscertifiering. Mötet blev väldigt lyckat och där vägen framåt är klarare än innan men ännu återstår mycket arbete.

Mötet hölls i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) lokaler i centrala stockholm.
Johan Schön, som är teknisk konsulent på SSR berättade lite kort om deras verksamhet och
arbetet med att ta fram ”branschstandard” utifrån boverkets nya regler ”möjligheternas
byggregler” och som Brasvärmeföreningen också är involverade i.

Därefter introducerades Mårten Wallén från Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC)
som berättade lite om deras ägarstruktur och verksamhet.

Därefter följde en presentation av Svein Sanne och Martin Apenes om dels Norsk Värmes
organisation, dels en introduktion till certiferingsarbetet i Norge och det kursmaterial som
deltagarna fick ta del av. Resten av dagen ägnades till stor del att gå igenom steg 1-3 enligt
den Norska modellen. Svein arbetar normalt på Jotul men håller även i utbildningar och
kurser inom certifiering och Martin Apenes jobbar på uppdrag av Norsk Värme som
projektledare och samordnare.

Dag 2  inleddes med en sammanfattning från det som hittills diskuterats. Tanken från början
var att låta gruppen fördjupa sig i ”Norsk Värmes” kursmaterial men förmiddagen ägnades
istället åt att belysa de väsentliga frågeställningar och olika tolkningar som branschen gör.
Vi ägnande en del tid åt bl.a. skorstenshöjder och standarder kopplade till detta.
Därefter förflyttade vi oss till SBSC, Svensk Brand och säkerhetscertifiering på
Rosenlundsgatan 40. Mårten Wallén presenterade där upplägget med certifiering, samt
norm och kravspecifikation som vi ska ta fram.

Förenklat kan man säga att certifiering ska bygga på två delar, kunskap och kännedom.
Kunskap är det man förväntas veta utan hjälpmedel, kännedom är det man med hjälpmedel
(typ vår nya branschstandard) tar reda på.
Vi bestämmer själva i kravspecifikationen nivån på certifiering och bla. giltighetstiden.
För att komma framåt med certifiering måste branschen sammanställa likt det Norge har
gjort genom ”Brannvernsföreningen” en handbok för brasvärme och skorstenar.
Den kommer även att ligga till grund för den norm som certifieringsorganet utgår ifrån.

Parallellt med detta sker även en framtagning av ”Branschstandard” som SSR leder utifrån
boverkets nya regler. Det ska råda samsyn och enighet om materialet och underlaget ska
initialt tas fram av de närvarande i denna grupp samt till övriga som visat intresse.
Arbetet kommer att ledas av Patric Davidsson och en första utgåva ska presenteras den 14
mars, i samband med planerat styrelsemöte i Stockholm.

Därefter ska branschstandarden så snart som möjligt gå ut på ”remiss” till en bredare grupp
innan den slutligen ska vara helt klar innan sommaren.


Nyheter


Ny certifiering

Mötet hölls i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) lokaler i centrala stockholm. Johan Schön, som är teknisk konsulent på SSR berättade

På gång i Bryssel

EU arbetar med att ta fram och göra om energimärkningen av produkter som sätts på marknaden och ta fram nya

Inspel till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

MSB gör om broschyren Om krisen kommer Vi har fått möjligheten att komma in med inspel och underlag till Myndigheten

Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor